Cenník služieb

Cenník služieb poskytovaných obcou Košeca a poplatky za využívanie verejného priestranstva v obci Košeca zo dňa 1. 1. 2009

Obec Košeca podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

Cenník poplatkov vyberaných na území obce Košeca

Druhy poplatkov:

 1. Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase
 2. Poplatok za použitie domu smútku
 3. Poplatok za použitie zasadacej miestnosti, Kultúrneho domu, Osvetovej besedy, Športového areálu, verejného priestranstva
 4. Poplatky v obecnej knižnici
 5. Poplatok za použitie faxu, kopírovacie práce, laminovanie, hrebeňová väzba, násuvné viazanie
 6. Poplatok za použitie traktora, vlečky, štiepkovača
 7. Poplatok za užívanie verejného priestranstva

§1

 1. Za jedno vyhlásenie 3,50 €
 2. Za jedno vyhlásenie občan Košece 1,75 €

Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase. Poplatok platí fyzická a právnická osoba.
Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií, politických strán a pri smútočných oznamoch.

§2

 1. Poplatok za poskytnutie domu smútku:
  a) za dobu umiestnenia zosnulého 5,00 €
  b) použitie chladiaceho zariadenia na deň 2,00 €
 2. Poplatky za jednotlivé cintorínske úkony – nájom na dobu 10 rokov
  a) jednohrob 9,96 €
  b) dvojhrob 19,92 €
  c) hrobka 16,60 €
  d) urna 6,64 €
  e) detský hrob 6,64 €

§3

 1. Poplatok za použitie zasadačky pri Obecnom úrade v Košeci platí fyzická a právnická osoba.
  a) výška nájomného za priestory na 1 hodinu 7,00 €
 2. Priestory Kultúrneho domu v Košeci sa prenajímajú na:
  – kultúrno-spoločenské akcie (zábavy, diskotéky)
  – na schôdzkovú činnosť občanov a iných subjektov
  – oslavu okrúhlych výročí (výročie sobáša, narodenín)
  – poriadanie verejných zhromaždení občanov
  – tréning tanečníkov
  – prezentáciu výrobkov
  a) výška nájomného za priestory na 1 hodinu 7,00 €
  b) úprava sály podľa požiadaviek prenajímateľa 7,00 €
 3. Priestory Osvetovej besedy v Nozdroviciach sa prenajímajú na:
  – kultúrno-spoločenské akcie (zábavy, diskotéky)
  – na schôdzkovú činnosť občanov a iných subjektov
  – oslavu okrúhlych výročí (výročie sobáša, narodenín)
  – poriadanie verejných zhromaždení občanov
  – na tréning stolnotenisovému klubu
  – cvičenie aerobiku
  – prezentáciu výrobkov
  a) výška nájomného za priestory na 1 hodinu 5,00 €
 4. Priestory Športového areálu v Košeci sa prenajímajú na:
  – športové akcie – firemné dni
  – kultúrno-spoločenské akcie (zábavy, diskotéky)
  – na schôdzkovú činnosť občanov a iných subjektov
  – rodinné oslavy a posedenia
  – na schôdzkovú činnosť politických strán
  – na poriadanie verejných zhromaždení občanov
  – prezentáciu výrobkov

  Výška nájomného za priestory:

  a) právnické a fyzické osoby – podnikatelia
  1. celý areál na 1 deň 332,00 €
  2. trávnatá hracia plocha na 1 hodinu 20,00 €
  3. prevádzková budova na 1 hodinu 10,00 €
  4. bufet na 1 hodinu 5,00 €
  5. prístrešok a ohnisko na 1 hodinu 5,00 €
  6. zasadačka v prevádzkovej budove na 1 hodinu 3,50 €

  b) fyzické osoby – občania Košece
  1. poplatok za celý areál okrem prevádzkovej budovy na 1 deň 34,00 €

  c) fyzické osoby – občania iných obcí a miest
  1. poplatok za celý areál okrem prevádzkovej budovy na 1 deň 50,00 €

  Pri organizovaní spoločenských zábavných podujatí nájomca vopred uhradí kauciu vo výške minimálne 166,00 €. Výšku kaucie má právo posúdiť správca ŠA a môže rozhodnúť o jej navýšení na základe druhu a rozsahu podujatia. Kaucia bude nájomcovi pri odovzdaní vrátená v plnej výške, pokiaľ nevzniknú škody, ktoré by boli uhradené z poskytnutej kaucie. V tom prípade sa vráti zostatok kaucie po odrátaní sumy adekvátnej spôsobeným škodám.

 5. Poplatok za za predaj na území obce:
  a) používanie VP za účelom predaja na jednu hodinu 2,00 €

Za prenájom sa platí vopred a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu. Spoločenským a politickým organizáciám, základnej a materskej škole sa prenajíma bezplatne.

§4

Obecná knižnica

 1. poplatok za čitateľský preukaz na dobu 1 kalendárneho roka je:
  a) dospelí 1,00 €
  b) deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
 2. poplatok za oneskorené odovzdanie kníh
  a) po stanovených 3 mesiacoch od vypožičania 0,50 €

§5

 1. Poplatok za použitie faxu (náklad 0,06 €/min. miestne0,08 €/min. medzimestské):
  a) 1 strana 0,30 € 
  b) každá ďalšia strana 0,15 €
 2. Poplatky za kopírovacie práce:
  a) za 1-stranné kopírovanie formátu A4 0,05 €/strana
  b) za 1-stranné kopírovanie formátu A3 0,10 €/strana
  c) za 2-stranné kopírovanie formátu A4 0,10 €/strana
  d) za 2-stranné kopírovanie formátu A3 0,20 €/strana
  Poplatky budú účtované od počtu: 3ks A4 a 2ks A3.
 3. Poplatok za laminovanie jednej strany:
  a) formát A4 0,50 €
  b) formát A5 0,25 €
 4. Poplatok za hrebeňovú väzbu (hrebeň, pevná spodná strana a vrchná priehľadná strana):
  a) väzba s hrebeňom o ø8 mm 0,70 €/ks
  b) väzba s hrebeňom o ø10 mm 0,75 €/ks
  c) väzba s hrebeňom o ø16 mm 0,85 €/ks
  d) väzba s hrebeňom o ø19 mm 1,00 €/ks
  e) väzba s hrebeňom o ø24 mm 1,20 €/ks
 5. Poplatok za násuvné viazanie (násuvná lišta, pevná spodná strana a vrchná priehľadná strana:
  a) liata násuvná lišta 6 mm 1,00 €/ks

§6

Poplatky za používanie:

 1. Traktor – 1 hodina 9,96 €
 2. Vlečka- 1 hodina 4,98 €
 3. Štiepkovač – 1 hodina 3,32 €
 4. Poplatok za 1 km pri jazde mimo obce 0,66 €
 5. Poplatok za vývoz splaškov na čistiareň odpadových vôd do Ilavy. Jeden vývoz plného fekálneho návesu na ČOV do Ilavy = 25,- €. Cena zahŕňa aj uloženie odpadu podľa platnej legislatívy. V prípade, že nebude fekálny náves naplnený úplne, odráta sa zo stanovenej sumy suma za každý nenaplnený m3 = cena stočného za m3 = 1 €.

§7

Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa určuje nasledovne:

 1. za trvale vyhradené parkovacie miesto nasledovne:
  a) za zriadenie miesta pre občana ZŤP 50  €
  b) poplatok za miesto pre osoby ZŤP za rok 17  €
  c) za zriadenie miesta pre fyzickú osobu (občana) 83 €
  d) poplatok za miesto pre fyzické osoby za rok 100 €
  e) za zriadenie miesta pre právnickú osobu 83 €
  f) poplatok za miesto pre právnické osoby za rok 200 €
 2. za užívanie verejného priestranstva za účelom rozkopávky nasledovne:
  Pre fyzickú osobu (občan – FO) (zavedenie inžinierskych sietí)
  a) za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 bm, šírky max 0,30 m 17 €, kaucia: FO 166 €
  b) za každý ďalší bm dĺžky nad 10 bm – šírky 0,30m výkopu 1,66 €
  c) za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia štartovacích jám mimo telesa komunikácie, spevnenej plochy alebo chodníka 3,35 €, kaucia: FO 166 €

  Pre právnické osoby (PO) a organizácie (zavedenie inžinierskych sietí)
  a) za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 bm šírky max 0,30 m 34 €, kaucia: PO 332 €
  b) za každý ďalší bm dĺžky nad 10 bm – šírky 0,30m výkopu 3,32 €
  c) za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia štartovacích jám mimo telesa komunikácie, spevnenej plochy alebo chodníka 17 €, kaucia: PO 332 €

  Poplatok za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva:
  a) pre fyzickú osobu 0,03 €
  b) pre právnickú osobu 0,17 €

§ 8

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto cenníku služieb poskytovaných obcou Košeca a poplatkov za využívanie verejného priestranstva v obci Košeca dňa 11. decembra 2008.

Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009