Zberný dvor

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

Adresa prevádzky zberného dvora: Športovcov 41/45, 018 64 Košeca

Zodpovedný pracovník: Jozef Ďuroška
Telefón: 0948 141 679

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Deň Hodina
Pondelok 7:00 – 13:00
Utorok 7:00 – 13:00
Streda 14:00 – 18:00
Štvrtok 7:00 – 13:00
Piatok 7:00 – 13:00
Sobota Každá posledná sobota v mesiaci od 8.00 – 12.00
Nedeľa Zatvorené

 

DRUHY ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ NA ZBERNOM DVORE

20 01 SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU Kategória
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 10 Šatstvo O
20 01 11 Textílie O
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
O
20 01 38 Drevo O
20 01 39 Plasty O
20 01 99 Iný nezaradený odpad (pneumatiky, drobný stavebný odpad, …) O
20 03 07 Objemný odpad O
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV
(VRÁTANE ODPADU 
Z CINTORÍNOV)
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
   
 
   

 

MAPA UMIESTNENIA ZBERNÉHO DVORA V OBCI KOŠECA

Mapa k zbernému dvoru

Mapa k zbernému dvoru