Miestny cintorín

Správca miestneho cintorína je pán Silvester Trpka.

Uzatváranie zmlúv o prenájme hrobových miest na obecnom úrade vybavuje sl. Andrea Behanová (1. poschodie, číslo dverí 6)

V prípade úmrtia na území obce Košeca všetky potrebné písomnosti vybavia pozostalí na našom matričnom oddelení. Zodpovedný zamestnanec: sl. Helena Pavlíková (prízemie, číslo dverí 2)

Smútočné oznámenia sa vyhlasujú v miestnom rozhlase deň pred pohrebom.