Rozpočet obce

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (výber zo zákona)

§ 9 Rozpočet obce

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(3) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(4) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.10)
(5) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10)

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Rozpočet 2008.pdf 189.1 KB pdf 48x
Rozpočet 2010.xls 72.7 KB xls 25x
Rozpočet 2012.xls 241.2 KB xls 26x
Rozpočet 2013.xls 241.2 KB xls 38x
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca 2012.pdf 686.4 KB pdf 40x