Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí zriadilo tieto komisie:

Komisia kultúry:
predseda: Katarína TURZOVÁ
členovia: Jarmila Bajzíková, Mgr. Jaroslava Pajgerová, Katarína Briestenská, Jana Gábelová, Danica Hrbáčková, Magdaléna Ďurišová, Paulína Turzová

Komisia verejného poriadku a bezpečnosti:
predseda: Bc. Pavol ONDREJKA
členovia: Ivan Suchár, Anna Mikulová

Komisia sociálna a ZPOZ:
predseda: Mária KALAMENOVÁ
členovia: Mgr. Alexandra Palčeková, Jana Sláviková, Magdaléna Belková, MUDr. Ján Porubčan

Komisia životného prostredia:
predseda: Jozef SUROVÝ
členovia: Ing. Anna Vetríková, Mgr. Jana Čepelová, Mária Palčeková, Miloslav Baláž

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda: Mgr. Jaroslava PAJGEROVÁ
členovia: Mgr. Helena Popovičová, Jozef Surový

Komisia športu, školstva a mládeže:
predseda: Mgr. Helena POPOVIČOVÁ
členovia: Alena Melicherová, Betka Surová, Marta Juríčková, Jaroslav Palček

Komisia financií, investícií a rozvoja: 
predseda: Mgr. Júlia PALČEKOVÁ
členovia: Eva Doskočilová, Janka Rýdza, Mgr. Gabriela Gajdošová, Jozef Sedláček

Komisia výstavby a územného plánovania: 
predseda: Ing. Janka KANTORÍKOVÁ
členovia: Janka Rafajová, Ing. arch. Pavol Remšík, Ing. arch. Peter Rafaj

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (výber zo zákona)

§ 15 Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.