Plán práce

PLÁN  PRÁCE Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2014

HLAVNÉ BODY ROKOVANIA

Riadne termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré je možné v priebehu roka doplniť v závislosti od aktuálnych potrieb obce.

23. január 2014

Zhodnotenie plnenia úloh za rok 2013                                      

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta

Návrh hlavných úloh na rok 2014 – celková koncepcia

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta

Plán práce komisií OZ + presný harmonogram plánovaných podujatí

Predkladajú : predsedovia komisií

Návrh na vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2014 – 2020

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta


20. február 2014

Úlohy v spracovaní a aktualizácii interných predpisov

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta

Správa o prevádzkovaní nájomnej bytovky

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta


20. marec 2014

TOZ „ Dni zvýšenej pracovnej aktivity“

Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu


24. apríl 2014

Správa o činnosti obecnej knižnice

Predkladá: p. Kozáková Ľudmila     

Správa o činnosti hlavného kontrolóra

Predkladá: hlavný kontrolór obce

Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2013

Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií a rozvoja

Informácia o inventarizácii za rok 2013

Predkladá: Mgr. Dianová Zuzana – prednostka


22. máj 2014

Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2014

Predkladá : Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie

Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity            

Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu

Návrh zápisu do obecnej kroniky

Predkladá : Pajgerová Mária – kronikárka  


19. jún 2014

Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2013

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta

Informácia o platení dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za KO  

Predkladá : Makasová Silvia – referent daní a poplatkov

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014

Predkladá : hlavný kontrolór obce


Júl 2014    Obecné zastupiteľstvo nezasadá


28. august 2014

Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2014

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta a hlavný kontrolór

Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2014

Predkladá : Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií a rozvoja


18. september 2014

Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2014

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta

TOZ ,,Dní zvýšenej pracovnej aktivity“

Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu

Zhodnotenie školského roka 2013/2014 a príprava školského roka 2014/2015

Predkladá : riaditelia škôl

Návrhy  poslancov a štatutárnych orgánov rozpočtových organizácii do rozpočtu na rok 2015

Predkladá : riaditelia škôl, poslanci OZ


23. október 2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch podmienkach za šk. rok 2013/2014

Predkladá: riaditelia škôl

Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30. 9. 2014

Predkladá : Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií a rozvoja

Správa o činnosti redakčnej rady

Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu


20. november 2014

Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva k 31. 10. 2014

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta a hlavný kontrolór 

Vyhodnotenie dní  zvýšenej pracovnej aktivity                                                                                      

Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu

Návrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadové roky 2016 a 2017

Predkladá : Ing. Podmajerská Eva – ekonómka

Návrh programového rozpočtu na rok 2015 a výhľadové roky 2016 a 2017

Predkladá : Ing. Podmajerská Eva – ekonómka

Vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2014

Predkladá : predsedovia komisií

Vyhodnotenie činností správcu ŠA za rok 2014

Predkladá : správca ŠA

Ďalšie dôležité body, ktoré je nutné aktuálne vkladať v príprave na OZ v zmysle opatrení NKÚ:

Pravidelne štvrťročne zabezpečovať na zasadnutí finančnej komisie kontrolu plnenia opatrení uvedených v bode 1. – 2. Informáciu predložiť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Termín: štvrťročne

Zodpovedný: predseda finančnej komisie

Pravidelne mesačne vykonávať kontrolu plnenia opatrení uvedených v bode 1. – 2. Informáciu o zistených skutočnostiach predložiť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Termín: polročne

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

Prílohy: