Obecný úrad

Obecný úrad

Obecný úrad

OBEC KOŠECA

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

IČO: 00317390
DIČ: 2020610922
Číslo účtu: 3000323372/0200

Telefón: 042/4468 023 (183)
Mobil: 0918 461 201
Fax: 042/4468023

Starosta obce: Radomír Brtáň
Zástupca starostu obce: Mgr. Miroslava Švehlová

Pracovníci obecného úradu – administratíva:
Mgr. Zuzana Dianová: prednosta(zavinac)koseca.sk
Ing. Eva Podmajerská: eva.podmajerska(zavinac)koseca.sk
Helena Pavlíková: helena.pavlikova(zavinac)koseca.sk
Emília Laskovičová: emilia.laskovicova(zavinac)koseca.sk
Silvia Makasová: silvia.makasova(zavinac)koseca.sk
Andrea Behanová: andrea.behanova(zavinac)koseca.sk
Ing. Katarína Mináriková: katarina.minarikova(zavinac)koseca.sk

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Katarína Mináriková: katarina.minarikova(zavinac)koseca.sk, kontrolor(zavinac)koseca.sk

Deň Stránkové dni:
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:30 – 14:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

 

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (výber zo zákona)

 § 16 Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
(2) Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,     b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,     c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,     d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.
(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.
(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 17 Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.