Základné informácie

Informácie o webovom sídle
Nachádzate sa na oficiálnej stránke obce Košeca www.koseca.sk. Toto webové sídlo – www.koseca.sk spravuje Obec Košeca.

Doména koseca.sk bola založená dňa 06.11.2006 a samostatná stránka bola spustená do prevádzky v marci 2007 a momentálne sa uskutočňuje jej prestavba tak, aby spĺňala pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS č. 312/2010 Z.z. (účinnosť 15. júla 2010, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2011).

Cieľom internetovej stránky je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet ľudí, najmä používateľov s funkčnými zníženiami, a tak zvýšiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti.

Správca a vlastník obsahu
Obec Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

IČO: 00317390
Číslo účtu: 3000323372/0200

Mailové kontakty
Všeobecné informácie: info(zavinac)koseca.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster(zavinac)koseca.sk
Podateľňa: podatelna(zavinac)koseca.sk
Starosta: Radomír Brtáň: starosta(zavinac)koseca.sk
Prednostka úradu: Mgr. Zuzana Dianová: prednosta(zavinac)koseca.sk
Ing. Eva Podmajerská: eva.podmajerska(zavinac)koseca.sk
Helena Pavlíková: helena.pavlikova(zavinac)koseca.sk
Emília Laskovičová: emilia.laskovicova(zavinac)koseca.sk
Silvia Makasová: silvia.makasova(zavinac)koseca.sk
Andrea Behanová: andrea.behanova(zavinac)koseca.sk

Technický prevádzkovateľ

WebSupport s.r.o.
Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 36 421 928
IČ DPH: SK2021869234
DIČ 2021869234
Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 63270/B

Správca webového sídla
Ing. Jozef Palček
Ulica športovcov 70/15
018 64 Košeca
webmaster(zavinac)koseca.sk
www.palcek.sk

Informácie o kompetenciách
Obec Košeca je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Košeca spravuje:
• Obecný úrad,
• matriku,
• obecnú knižnicu,
• dom kultúry,
• osvetovú besedu v časti obce Nozdrovice,
• športový areál,
• dobrovoľný hasičský zbor a požiarnu zbrojnicu,
• obecný cintorín a dom smútku.

Obec Košeca je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Košeca a Základnej školy s materskou školou Košeca, ktorá spravuje aj školskú jedáleň a školský klub.

Stavebný úradom je Obec Košeca. Odbornú činnosť vykonáva spôsobilý zamestnanec Mestského úradu v Ilave.